Mens & Gezondheid

Mens & Gezondheid
Maandag, 15 Oktober, 2018

mens en gezondheid

De motivatie om gezonder te leven dient vanuit uzelf te komen. Dit is de belangrijkste stap in de richting van een gezonde levensstijl. Misschien zou u dit tijdens het lezen zwaarder kunnen opvatten dan dit daadwerkelijk is. Het is een feit dat niemand voor u kan bepalen in welke mate u gezonder zou moeten leven indien u daar niet 100% achter staat.

Stelt u zichzelf eens de vraag waarom u eigenlijk gezonder wilt leven. Zit u niet lekker in uw vel, of komt het door opmerkingen van anderen? Wilt u graag beter presteren op het gebied van sport? Heeft u de hulp van iemand anders nodig om u gemotiveerd te houden? Wat heeft u nodig om gezonder te kunnen leven? En wat houdt een gezonde levensstijl eigenlijk in? Deze vragen die u bezig houden worden beantwoord op onze website van onlinegeldmaken.

PC & Internet

Maandag, 15 Oktober, 2018

PC & Internet : Een personal computer, afgekort als pc, is een computer voor individueel gebruik. De pc wordt gebruikt voor het uitvoeren van diverse taken, zoals administratie, tekstverwerking, toegang tot het internet, programmeren, grafisch werk en computerspellen, met door de gebruiker kant-en-klaar verkregen programma's. Een computer wordt onder meer gebruikt bij werk, onderwijs, school en hobby's.

De naam werd aan het begin van de jaren 80 in de taal opgenomen, toen IBM zich aansloot bij de snel groeiende markt in kleine computers, toen nog vaak microcomputers of homecomputers genoemd. Aanvankelijk was een computer een grote en dure machine die gebruikt werd door grote bedrijven. Individueel gebruik was eventueel mogelijk met timesharing. De trend naar individuele computers was al een aantal jaren gaande met onder andere de Altair 8800 en de Apple II. De naam personal computer ontstond toen IBM zijn eerste kleine computer voor individueel gebruik uitbracht in 1981: de IBM Personal Computer. De gangbare naam van de tegenhanger voor de grote IBM (mainframe)-computers (voor kantoor- en industriële toepassingen) was destijds microcomputer, en IBM had een eigen label nodig. Tussen beide formaten in, bestond nog de tiny, die soms als voorloper van de pc wordt beschouwd. Kenmerkend voor de IBM-PC was de modulaire opbouw en de openbaargemaakte hardware-interface. Daardoor konden andere leveranciers ook onderdelen voor de pc aanbieden en later zelfs zogenaamde klonen.

Internet is een netwerk van computernetwerken (zie ook intranet en extranet). Een computernetwerk is over het algemeen alleen beschikbaar binnen een organisatie of gebouw, een beperking die opgeheven wordt door een internet. Om een internet goed te laten werken is het nodig om afspraken te maken over protocollen. Een bijna universeel gebruikt protocol is het zogenaamde Internetprotocol (IP). Computers in verschillende computernetwerken kunnen dankzij die afspraken met elkaar communiceren.Het internet is de benaming voor een zeer groot, de hele aarde omspannend openbaar netwerk van computernetwerken, waarvan de afspraken worden beschreven in de Requests for Comments die worden beheerd door de Internet Engineering Task Force. De oorsprong van het internet is terug te voeren tot ARPANET, een in 1969 in de Verenigde Staten gebouwd militair netwerk, dat later voor algemeen gebruik geschikt is gemaakt vanuit Amerikaanse universiteiten. Inmiddels is het internet een mondiaal fenomeen, dat het karakter van massamedium heeft gekregen. Als een van de succesfactoren wordt wel genoemd dat het volledige internet eigendom van niemand is, terwijl de fysieke onderdelen wel degelijk een eigenaar hebben. In het dagelijkse spraakgebruik wordt met internet vaak het wereldwijde web bedoeld, maar dat is slechts een van de vele diensten die kunnen worden gebruikt via het internet. Andere bekende diensten zijn e-mail, IP-telefonie, FTP en Usenet.

Rechten & Plichten

Maandag, 15 Oktober, 2018

Rechten & Plichten : Hier kunt u informatie vinden over Bewindvoering, Beschermingsbewind, Sanering, Incasso, Plangroep, Hartholt Beschermingsbewind, WSNP enz

Beschemingsbewind:Onderbewindstelling is een maatregel die een rechter kan nemen ten behoeve van een meerderjarige die door zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet goed zijn belangen van vermogensrechtelijke aard kan behartigen. De maatregel houdt in dat de rechter iemand als bewindvoerder over het vermogen van de persoon aanstelt. Het wordt ook wel beschermingsbewind genoemd, bedoeld ter bescherming van de persoon in kwestie en zijn of haar vermogen. Let wel: de rechter kan ook een bewindvoerder aanstellen die ten dienste staat van de belangen van de schuldeisers, de WSNP-bewindvoerder. Deze pagina gaat over beschermingsbewind.

Incasso: Betalen kan een schuld vereffenen of verkleinen, ook kan bij een aankoop de betaling van de prijs gepaard gaan met overhandiging van de koopwaar, of het kan gaan om een betaling vooraf. Betalen kan met contant geld of door een opdracht te geven geld over te maken, met giraal geld. Handel kan ook worden bedreven door in natura te betalen, door het wederzijds verlenen van een dienst door het uitwisselen van goederen of door een combinatie van beiden, maar dit wordt niet als een betaalwijze gezien. Er zijn twee vormen waarbij iemand geld ontvangt, zonder daarvoor een duidelijke prestatie te verrichten. Dat is het geval bij een schenking of wanneer iemand abusievelijk geld ontvangt, bij een onverschuldigde betaling. Afrekenen betekent betalen. Afrekenen wordt vooral in cafés en restaurants, in de horeca, in plaats van betalen gezegd.

Sanering: ‘Schuldsanering’ is de gangbare term voor de WSNP. WSNP betekent voluit ‘Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen’. Deze wet is in 1998 in het leven geroepen om individuen te helpen met hun schulden en om hen een kans te geven op een toekomst zonder schulden. In de schuldsanering berekent een bewindvoerder wat je per maand moet aflossen, wat je nodig hebt voor de vaste lasten en wat je verder nog krijgt om te voorzien in je dagelijkse behoeften. Deze bewindvoerder controleert ook of je alle verplichtingen die bij de schuldsanering horen, nakomt. In principe duurt het traject van schuldsanering drie jaar. Na deze periode, als aan alle verplichtingen is voldaan, kan je weer met een schone lei beginnen.

Financieel

Maandag, 15 Oktober, 2018

Financieel : Hier kunt u informatie vinden over Hypotheken, Beleggen, Geld, Beleggingen, Administratie, Verzekeringen, Belastingen enz

Hypotheek: Hypothecaire lening, een hypotheeklening of hypothecair krediet: een geldlening of krediet met een registergoed als onderpand.

Beleggen: Een belegging is een vorm van investering waarbij geld wordt vastgelegd voor langere of kortere tijd met als doel om in de toekomst financieel voordeel te behalen. Het beleggen wordt ook wel omschreven als het opgeven van bepaalde zekere bedragen in ruil voor onzekere inkomsten in de toekomst. Juridisch wordt het beleggen geregeld door het effectenrecht en in mindere mate door het vennootschapsrecht.

Geld: Geld is enig object of enige toetsbare vermelding dat in een bepaald land of binnen een gegeven sociaal-economische context algemeen wordt aanvaard als betaling voor goederen en diensten en de terugbetaling van schulden. Als belangrijkste functies van geld onderscheidt men: ruilmiddel, rekeneenheid, oppotmiddel, vergoedingsmiddel (boete) en incidenteel ook als eenheid voor uitgestelde betalingen.

Verzekering: Een verzekering of assurantie is een overeenkomst tussen een verzekeringsmaatschappij en een verzekeringnemer. Met een verzekering poogt de verzekeringnemer de financiële gevolgen van een risico af te dekken die hij zelf niet kan of wil dragen.

Belasting: Onder belasting wordt verstaan een algemene, verplichte betaling aan de overheid door een rechtssubject, waartegenover geen individuele prestatie van die overheid aan dat rechtssubject staat. Belastingen worden geheven op grond van een wet. Wanneer tegenover de betaling wel een individuele prestatie van de overheid aan het rechtssubject staat, dan spreekt men over een retributie. Meer algemeen spreekt men ook over een heffing.